หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
ชื่อ - นามสกุล : นายยอดเมือง ศิริประธาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 07 ตุลาคม 2510

ประวัติการศึกษา

  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  : (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  : ปี 2553  : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  • ครุศาสตรบัณฑิต  : (อุตสาหกรรมศิลป์)  : ปี 2537  : สถาบันราชภัฏเลย  

  • ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  : (ช่างกลโรงงาน)  : ปี 2530  : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น  

  • ปบ.วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  : (ช่างกลโรงงาน)  : ปี 2528  : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น   ประวัติการทำงาน

  • 15 กันยายน 2538 นักวิชาการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอุตสาหการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 21 ตุลาคม 2539 นักวิชาการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอุตสาหการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 15 กันยายน 2540 นักวิชาการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอุตสาหการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 16 กุมภาพันธ์ 2541 นักวิชาการฝึกอาชีพ งานฝึกช่างฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 25 กุมภาพันธ์ 2543 นักวิชาการฝึกอาชีพ งานประสานการฝึก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 02 ตุลาคม 2543 นักวิชาการฝึกอาชีพ งานประสานการฝึก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 31 มกราคม 2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 16 กันยายน 2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 04 มีนาคม 2547 นักวิชาการฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 11 ธันวาคม 2551 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • 29 มีนาคม 2556 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 15 สิงหาคม 2559 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  • 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี)  

  • 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2560 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2553 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2548 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2545 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2543