คู่มือที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ. อำนวยความสะดวก 10 เล่มดังเอกสารดาวโหลด
 
คู่มือที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ. อำนวยความสะดวก 10 เล่มดังเอกสารดาวโหลด

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือที่ได้รับอนุญาตตามพรบ.อำนวยความสะดวก 10 เล่มดังเอกสารดาวโหลด

1.
การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง

2.การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง

3.การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก

4.การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน

5.การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

6.การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

7.การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

8.การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน

9.การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 

10.การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน

ไฟล์แนบ :: 60_File_ศพจ.ปราจีนบุรี คู่มือ 10 เล่มผ่านเผยแพร่แล้ว_20072558175729_.rar ดาวน์โหลด