หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

เรื่อง  รับบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560

                   ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ปีงบประมาณ 2560 อาศัยระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน  หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ.2541 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นวิทยากรดำเนินการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ตำแหน่งวิทยากร

                    1.1 สาขาช่างไฟฟ้า                                             

                    1.2 สาขาช่างไม้และก่อสร้าง                                   

                   1.3 สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ       

                   1.4 สาขาช่างเชื่อม                                             

                   1.5 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์                             

                   1.6 สาขาช่างยนต์                                              

                   1.7 สาขาการโรงแรม                                          

                   1.8 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย                                

                   1.9 สาขาระบบขนส่งโลจิสติกส์                                

                   1.10 สาขาแมคาทรอนิกส์                                     

                   1.11 สาขาอื่นๆ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

          2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    2.1 เพศชาย หรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย

                    2.2 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

                    2.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

                    2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก หรือ

                    2.5 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการฝึก และมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

                    2.6 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการฝึก หรือมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

                    2.7 ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาจาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการฝึก หรือ

                    2.8 ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลางหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก มีอายุไม่ต่ำ 20 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนที่เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

                   2.9 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี

                    2.10 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่า 8 ปี

          3.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                    3.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง         จำนวน 1 ฉบับ

                   3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง           จำนวน 1 ฉบับ

                   3.3 สำเนาวุฒิการศึกษา                                                  จำนวน 1 ฉบับ

                   3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นดำขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป

                   3.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

          4.กำหนดการรับสมัคร

                    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เลขที่ 455 หมู่ที่ 6 ถนน รพช-สระดู่-สะพานหิน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110 โทร.037-290-380-1 ต่อ 332 โทรสาร.037-290-383

                   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางหมายเลย โทร.037-290-380-1 ต่อ 332 โทรสาร.037-290-383 Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dsd.go.th/prachinburi/Region/Download_Doc/11006 (เอกสารดาวน์โหลด)

          5.วิธีการคัดเลือก

                    สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

          6.ประกาศผลการสอบคัดเลือก

                    ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

          7.การจ้างผู้สอบคัดเลือก

                   หากมีการเปิดดำเนินการฝึกอบรมจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามตำแหน่งและตามลำดับที่สอบได้ เพื่อทำการว่าจ้างดำเนินการฝึกอบรมต่อไป

          8.การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก

                   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้สอบครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

นายอรรถชัย  สุกใส

(นายอรรถชัย  สุกใส)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี


ว้นที่ข่าว : 26/01/2560
ไฟล์แนบ ::รับสมัครวิทยากร ดาวน์โหลด