หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา จำนวน 20 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา
1.สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร 
กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
1.1 สาขาช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ฝึกใน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี  2 เดือน ในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน จำนวน 10 คน
2.1 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกใน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี  เดือน ในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน จำนวน 10 คน
 
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
2.2 อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.3 มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
2.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
2.6 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันและเวลาที่กำหนด
2.7 มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
 
3.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 หนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 
4.สวัสดิการผู้รับการฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีให้ได้แก่ 
4.1 หอพักฟรี
4.2 เสื้อฝึกงาน
4.3 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้รับการฝึกที่มีฐานะยากจนและประพฤติดี
 
5.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
5.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560
5.2 สอบคัดเลือกด้วยข้อสอบแบบปรนัยและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2560
5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และทางเว็บไซต์ : ww.dsd.go.th/prachinburi
5.4 รายงานตัวและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกและผู้ปกครองหรือผู้อุปการะผู้สมัครซึ่งเชื่อถือได้ให้คำรับรองและทำใบมอบตัว ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เวลา 9.00 น.
5.5 ดำเนินการเปิดฝึกอบรมวันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ตามวันและเวลาราชการ
- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เลขที่ 455 หมู่ที่ 6 ถนน รพช-สระดู่-สะพานหิน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
-โทร.037-290-380-1 ต่อ 332 โทรสาร.037-290-383 
-E-mail:: prachinburiskill@gmail.com
-สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ 
http://goo.gl/Tisa5Z
หรือทาง www.dsd.go.th/prachinburi

ว้นที่ข่าว : 05/01/2560