หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี


นายอรรถชัย สุกใส
ชื่อ - นามสกุล : นายอรรถชัย สุกใส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 3 มกราคม 2503

ประวัติการศึกษา

คบ.อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร

 

 

 ประวัติการทำงาน

28  ตุลาคม      2556     ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

18  พฤษภาคม 2554     ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

10  พฤษภาคม 2553     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

11  ธันวาคม     2551     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับชำนาญการพิเศษ

7   สิงหาคม     2543      เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7

2   ตุลาคม       2533      นักวิชาการฝึกอาชีพ 5

17 สิงหาคม     2524      เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)