กองสื่อสารองค์กรร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2/61
 
กองสื่อสารองค์กรร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2/61