หน้าแรก > ภารกิจกองประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองประชาสัมพันธ์
 

ภารกิจกองประชาสัมพันธ์

1. วางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

2. เผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท  การรวบรวมวิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

4. การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แกู่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่้งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย