หน้าแรก > กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

คำสั่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งกองประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรม ให้สาธารณชนได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นเื่พให้งานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้จัดตั้งกองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑.) วางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

(๒.) เผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท การรวบรวมวิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๓.) การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

(๔.) การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๕.) การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๖.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่่ได้รับมอบหมาย

๒. ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์และภาระผูกพันทั้งปวงของฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ไปเป็นของกองประชาสัมพันธ์

๓. ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป และอัตรากำลังของฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ไปสังกัดกองประขาสัมพันธ์

๔. ให้กองคลังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ์