หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดพิธีใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  จัดพิธีเนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2562 เพื่อ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

(2 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ถวายพระราชสักการะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่ม

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีจึงเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยได้น้อมนำมาเป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ และได้ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ในปี 2562

 


ว้นที่ข่าว : 02/03/2562