หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ชื่อ - นามสกุล : นายวิริยะ ทองเหลือ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 สิงหาคม 2511

ประวัติการศึกษา


วิทยาลัยครูพระนคร             ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต         สาขาช่างยนต์ พ.ศ.2535 - 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รัฐศาสตร์  พ.ศ.2553 - 2555

 

 ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 05 ธันวาคม 2543 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย วันที่ 05 ธันวาคม 2545 ตริตาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 05 ธันวาคม 2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย วันที่ 05 ธันวาคม 2553 ทวียาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 05 ธันวาคม 2559