หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


นายสุนทร จันทร์เกตุ
ชื่อ - นามสกุล : นายสุนทร จันทร์เกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 ตุลาคม 2502

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาตรี บริหารการจัดการ  (การจัดการงานก่อสร้าง )  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2545 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก