ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
e-mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน e-mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ