ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสมศักดิ์ - หลวงนรินทร์ 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นายสวรรค์ - กุลชนก 1 กันยายน 2543 - 30 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นายดำรงศักดิ์ - อิงศรีสวัสดิ์ 1 ธันวาคม 2544 - 25 ตุลาคม 2548 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นางเธียรรัตน์ - นะวะมะวัฒน์ 16 มกราคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นายประเสริฐ - ธัญญเจริญ 15 พฤษภาคม 2550 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นางสาวศิริธร - เลาหะวิไลย 8 มกราคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
นายบรรทม - อมรพิพัฒน์ 8 สิงหาคม 2561 - 21 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ - คชประดิษฐ์ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ