หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 
    โครงสร้างบุคลากร  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร    
         

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

 

 

งานบริหารทั่วไป

                   ฝ่ายทดสอบมาตรฐาน                         

 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 

            ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ             

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

 

 

     

นางพนิตา  จันทร์ศิริไพบูลย์

นายดนุพล  นาคอินทร์

นายพิทักษ์  เต็งพระราชภูเขียว

น.ส.เกษศิรินทร์  รุ่งธนาวัฒน์

น.ส.เพลินพิศ  คำพันธุ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายทดสอบมตรฐาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.กรรณิกา  ดอกคำ

นางชวนพิศ  วัชรชัยเจริญ

นายเลิศวรรธน์  ชัยรัตน์

นายจักรพงศ์  สินสุข

 

นายสาธิต  ศรีประเสริฐ

นายสุทธิศักดิ์  กมลวาทิน

น.ส.พัชรี  อ่อนสุด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พนักงานธุรการ  ระดับ ส3 ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3  ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3  

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

 

 

   

น.ส.อธิตรา  ราชรินทร์

นายเทพนคร  เหรียญวิลาศ

 

นายวิเชียร  การะเวก

 

นายธนพล  เรืองเที่ยง

 

 

พนักงานประจำสำนักงาน

พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส2

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช2

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3

 

 

 

   

 

     

น.ส.ยุพิน แก้ววรรต์ตา

 

 

นายมูฮัมมัดฟูอาด  มะเซ็ง

 

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

 

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค