หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

 

โครงสร้างบุคลากร  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

 

 

นายพงษ์ศักดิ์   ศรีนามนต์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

       
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายทดสอบมาตรฐาน   ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน   ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

 

นายธนาวุฒิ  วัจฉลพงษ์

นายดนุพล  นาคอินทร์

 

น.ส.เกษศิรินทร์  รุ่งธนาวัฒน์

 

นายพิทักษ์  เต็งพระราชภูเขียว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

     

น.ส.กรรณิกา  ดอกคำ

น.ส.อธิตรา  ราชรินทร์

นายเลิศวรรธน์  ชัยรัตน์

 

นายจักรพงศ์  สินสุข

 

นายสาธิต  ศรีประเสริฐ

 

นายสุทธิศักดิ์  กมลวาทิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

พนักงานประจำสำนักงาน

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 

  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 

  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 

 

  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

         

น.ส.พัชรี  อ่อนสุด

นายเทพนคร  เหรียญวิลาศ

   

นายมูฮัมมัดฟูอาด  มะเซ็ง

 

นายธนพล  เรืองเที่ยง

 

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส2

 

    ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

 

  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3