หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

 

    โครงสร้างบุคลากร  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร    
         

 

 

 

 

 

 

นายบรรทม  อมรพิพัฒน์

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

 

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

         

 

 

นางพนิตา  จันทร์ศิริไพบูลย์

 

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีนามนต์

 

นายธนาวุฒิ  วัจฉลพงษ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

น.ส.กรรณิกา  ดอกคำ

น.ส.เชษฐ์สุดา  เทพแก้ว

 

น.ส.เพลินพิศ  คำพันธุ์

 

นายพิทักษ์  เต็งพระราชภูเขียว

 

น.ส.กรรณิการ์  ชาญการค้าวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 

 

 

นางชวนพิศ  วัชรชัยเจริญ

นายเทพนคร  เหรียญวิลาศ

 

นายสาธิต  ศรีประเสริฐ

 

นายธนพล  เรืองเที่ยง

 

นายสุทธิศักดิ์  กมลวาทิน

พนักงานธุรการ  ระดับ ส3

พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส2

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

น.ส.อธิตรา  ราชรินทร์

 

นายวิเชียร  การะเวก

 

นายจักรพงศ์  สินสุข

 

น.ส.พัชรี  อ่อนสุด

พนักงานประจำสำนักงาน

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช2

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3

 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเลิศวรรธน์  ชัยรัตน์

 

 

 

 

 

 

ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช3