หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
    โครงสร้าง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร    
         
งานบริหารทั่วไป   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
-  งานธุรการ   -  งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   -  งานแผนและประเมินผล
-  งานการเงินและบัญชี   -  งานแข่งขันฝีมือแรงงาน   -  งานประสานการฝึก
-  งานพัสดุ   -  งานฝึกอบรมช่างก่อสร้าง   -  งานพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
    -  งานฝึกอบรมช่างอุตสาหการ   -  งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
    -  งานฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องกล   -  งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
    -  งานฝึกอบรมช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์   -  งานประชุม กพร.ปจ.
    -  งานฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรมศิลป์    
    -  งานฝึกอบรมธุรกิจและบริการ    
         
         
         
         
    อัตรากำลัง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร    
    ข้าราชการ   9  อัตรา    
    ลูกจ้างประจำ   7  อัตรา    
    พนักงานราชการ   4  อัตรา    
    รวม 20 อัตรา    
         
    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน    
    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ   1  อัตรา    
งานบริหารทั่วไป   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน   1  อัตรา   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 1  อัตรา   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 1  อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน   1  อัตรา   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ-ชำนาญการ 2  อัตรา   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ-ชำนาญการ 1  อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน 1  อัตรา   ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ ช1-3 5  อัตรา   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2  อัตรา
พนักงานพิมพ์  ระดับ ส1-3 1  อัตรา   ครูฝึกฝีมือแรงงาน 1  อัตรา    
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1-3 1  อัตรา          
พนักงานประจำสำนักงาน 1  อัตรา