หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ
 
วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทย มีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

Workforce with world class competency

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

2. ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

3. ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยม

1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มีจิตบริการ

4. สานสร้างเครือข่าย

ภารกิจ
1.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.  ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.  สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน