หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 
ประวัติความเป็นมา  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
 
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2538 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นต้นที่ไม่ศึกษาต่อและว่างงาน ให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของผู้ที่ทำงานอยู่แล้วในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในด้านช่างฝีมือ และอาชีพที่ไม่ใช่ช่าง ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือได้มาตรฐานสูงขึ้น เริ่มดำเนินงานเมื่อ 1 ตุลาคม 2540 สถานที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บนเนื้อที่ 22 ไร่