หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนตุลาคม 2561
 
หัวข้อเรื่อง ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนตุลาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 
กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนตุลาคม 2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้มีความประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงใส่สูทผูกเน็คไท ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
4. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ให้นายจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองกรณีไม่มีนายจ้าง ให้ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/นายก อบต./ผู้นำชุมชน เป็นผู้ลงชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามรับรอง 
(ให้บริษัท/นายจ้างออกใบรับรอง หรือสามารถรับแบบได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.dsd.go.th/phichit/Region/Show_Doc?region_id=94) คลิกหัวข้อ การรับรองความรู้ความสามารถ
5. ใบรับรอง/สำเนาวุฒิบัตร ผ่านการอบรม สัมมนา 
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
 
ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมิน
1. กรอกข้อมูลลงในใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
(สามารถรับแบบได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร)
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.dsd.go.th/phichit/Region/Show_Doc?region_id=94) คลิกหัวข้อ การรับรองความรู้ความสามารถ
2. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
3. เข้ารับการประเมินตามเวลานัด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 056-990-014
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
11 ตุลาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 ตุลาคม 2561