หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนมกราคม 2560
 
หัวข้อเรื่อง กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนมกราคม 2560
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 
กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ 
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือนมกราคม 2560 
2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
รอบที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2559 
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

ผู้มีความประสงค์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
4. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ให้นายจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองกรณีไม่มีนายจ้าง ให้ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/นายก อบต./ผู้นำชุมชน เป็นผู้ลงชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามรับรอง 
(ให้บริษัท/นายจ้างออกใบรับรอง หรือสามารถรับแบบได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.dsd.go.th/phichit/Region/Show_Doc?region_id=94) คลิกหัวข้อ การรับรองความรู้ความสามารถ
5. ใบรับรอง/สำเนาวุฒิบัตร ผ่านการอบรม สัมมนา 
6. สำเนาวุฒิการศึกษา

ขั้นตอนการขอเข้ารับการประเมิน
1. กรอกข้อมูลลงในใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
(สามารถรับแบบได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.dsd.go.th/phichit/Region/Show_Doc?region_id=94) คลิกหัวข้อ การรับรองความรู้ความสามารถ
2. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
3. เข้ารับการประเมินตามเวลานัด

ยื่นเอกสารหลักฐานและชำระเงินค่าธรรมเนียม
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2560
หากต้องการเลื่อนนัด ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันประเมิน 3 วัน
มิฉะนั้น จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 056-655253-4

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
13 มกราคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 มกราคม 2560