หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
เรียน  ผู้บริหาร
        วันที่ 18 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นำผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว้นที่ข่าว : 18/01/2561