หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอยอาหารไทย( 30 ชม.) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2560 จำนวน 20 คน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันนที่  8 ธันวาคม 2560  สนพ.พิจิตร  ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ (การฝึกยกระดับฝีมือ) สาขาการประกอยอาหารไทย( 30 ชม.) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2560  จำนวน 20  คน  ณ  อาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 13/12/2560