หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร


ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์
ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

-



ประวัติการทำงาน

-



เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-