หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร


นายบรรทม อมรพิพัฒน์
ชื่อ - นามสกุล : นายบรรทม อมรพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 กรกฎาคม 2501

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)