ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายอนุรักษ์ - อุโฆษกิจ 2 กรกฎาคม 2555 - 26 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายรำพึง - ธรรมเจริญ 1 มกราคม 2541 - 1 มกราคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายธนวัน - ทองสุกโชติ 2 มกราคม 2542 - 1 มกราคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายชาญชัย - สุขบริบูรณ์ 2 มกราคม 2543 - 1 มกราคม 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นางปราณี - เหล่าหะเกียรติ 2 มกราคม 2545 - 1 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายทองหล่อ - ต้อยปาน 2 มกราคม 2546 - 1 มกราคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายกิตติ - ภูศรี 2 มกราคม 2550 - 1 มกราคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายอภิเจตน์ - ภู่เพชร 2 มกราคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นางชัญญาพัชญ์ - สุนทรพลเชฏฐ์ 2 มกราคม 2553 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายอิทธิพล - อิศรางกูร ณ อยุธยา 24 กรกฎาคม 2560 - 16 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นายพูลโชค - โตประเสริฐ 16 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 


รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ