หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 

 

นายพูลโชค  โตประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
         
         
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถ

 

นางสาวรุ่งทิวา  สีแสงเขียว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่าย

นายอำนาจ  คำฮ้อ 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพรขจิต

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นายไชยยันต์  บุญบุตร

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นายสุวัฒน์ เจริญพิบูลย์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

         

     

นางสาวสุชาวดี แดงโชติ

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวฉันทนา คำมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

นายชัยวิชิต ศงสนันทน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2

นายจักรเพชร จุลพรหม

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3 

         
 

นางสาวธนกร วงศ์จินดา 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์  จูน้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

นายชนะ กุศลวัฒน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นางสาวณํฐสุดา อังกินันทน์

พนักงานธุรการ ส3

 
         
   

นายพิเชษฐ นาทองบ่อ 

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นายพนม อินทร์ภู่มะดัน 

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

 

 
         
     

นางสาวชลธิชา  พ่วงอำไพ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นายภัทรพงศ์  บุรีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   
         
     

นางสาวนันทวรรณ มังวงษ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 นายปารัช   พินิจนาม

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค