หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 

 

นายพูลโชค  โตประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
         
         
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถ

 

นางสาวรุ่งทิวา  เผ่าวนิช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่าย

นายอำนาจ  คำฮ้อ 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพรขจิต

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวฉันทนา คำมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นายสุวัฒน์ เจริญพิบูลย์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

         

-

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุชาวดี แดงโชติ

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายชนะ กุศลวัฒน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นายชัยวิชิต ศงสนันทน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2

นายจักรเพชร จุลพรหม

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3 

         
 

-

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนีย์  จูน้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

นายพนม อินทร์ภู่มะดัน 

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นางสาวณํฐสุดา อังกินันทน์

พนักงานธุรการ ส3

 
         
   

นายพิเชษฐ นาทองบ่อ 

พนักงานประจำสำนักงาน

 

นายภัทรพงศ์  บุรีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 
         
     

นางสาวชลธิชา  พ่วงอำไพ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 นายปารัช   พินิจนาม

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

   
         
     

นางสาวนันทวรรณ มังวงษ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวภิญรดา   มูลยาพอ

พนักงานประจำสำนักงาน