หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 
นายพูลโชค  โตประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
         
         
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถ

 

นางสาวรุ่งทิวา  สีแสงเขียว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่าย

นายอำนาจ  คำฮ้อ 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพรขจิต

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นายไชยยันต์  บุญบุตร

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย

นายสุวัฒน์ เจริญพิบูลย์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

         

นางพุ่มพวง ฉัตรทัณต์ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุชาวดี แดงโชติ

 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวฉันทนา คำมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

นายจักรเพชร จุลพรหม

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นางสาวทัศนีย์  จูน้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

         
 

นางสาวธนกร วงศ์จินดา 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

 

นายชนะ กุศลวัฒน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นายชัยวิชิต ศงสนันทน์

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช2

 
         
 

นายพิเชษฐ นาทองบ่อ 

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวชลธิชา  พ่วงอำไพ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายพนม อินทร์ภู่มะดัน 

ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3

นางสาวณํฐสุดา อังกินันทน์

พนักงานธุรการ ส3

 
         
       
   

นายภัทรพงศ์  บุรีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   
         
       
   

นางสาวนันทวรรณ มังวงษ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   
         
       
   

นายปารัช   พินิจนาม

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค