หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 

 

 

งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

          ๑. นางสาวรุ่งทิวา  เผ่าวนิช                  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (หัวหน้าฝ่าย)

          ๒. นายพิเชษฐ  นาทองบ่อ                  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

          ๓. นางสาวนันทวรรณ  มังวงษ์             ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๔. นางสาวชลธิชา  พ่วงอำไพ             ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. งานบริหารงานบุคคล ข้อมูลบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          ๒. การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

          ๓. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามรวบรวมตัวชี้วัดหน่วยงาน

          ๔. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ

          ๕. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์

          ๖. งานอาคาร  สถานที่ ยานพาหนะ

          ๗. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและรายงานผล

          ๘. งานประสานและอำนวยการ

          ๙. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ

          ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                                        

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ประกอบด้วย

          ๑. นายอำนาจ  คำฮ้อ                          ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)

          ๒. นางสาวสุชาวดี  แดงโชติ                ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๒. นางสาวทัศนีย์  จูน้อย                     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

        

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของกำลังแรงงาน

          ๒. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ

          ๓. ประสานแผนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

          ๔. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๕. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๖. ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๗. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

          ๘. สนับสนุนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำและปรับปรุงระบบรูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

          ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปี งานแผนงานและประเมินผล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ

          ๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๑๒. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๑๓. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๑๔. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการสำเร็จการฝึกอบรม

          ๑๕. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับกำลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

          ๑๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนและผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

          ๑๗. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

          ๑๘. จัดทำรายงาน –ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหวงานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

          ๑๙. ตรวจสอบเร่งรัดการชำระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคลมาดำเนินการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องชำระหนี้

          ๒๐. ดำเนินการตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบ ให้คำแนะนำสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

          ๒๑. จัดทำแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจำแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและตรวจสอบ

          ๒๒. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ

          ๒๓. นำเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ

          ๒๔. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบกิจการ จัดลำดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน

          ๒๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย

          ๑. นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพรขจิต          ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)

          ๒. นายชนะ  กุศลวัฒน์                        ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ๓

          ๓. นายพนม  อินทร์ภู่มะดัน                  ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ๓

          ๔. นายภัทรพงศ์  บุรีแก้ว                     ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๕. นายปารัช     พินิจนาม                    ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค

          ๖. นางสาวภิญรดา   มูลยาพอ              ตำแหน่ง นักงานประจำสำนักงาน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

          ๒. อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำด้านการจัดฝึกอบรมแก่กำลังแรงงานประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสถานประกอบกิจการ

          ๓. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรา ฯลฯ

          ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และผู้บริหารการฝึก

          ๕. ดำเนินงานงานฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  ยกระดับฝีมือแรงงาน เสริมทักษะและประกอบอาชีพอิสระ

          ๖. ดำเนินงานมาตรฐานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย

          ๑. นางสาวฉันทนา คำมี                       ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)

          ๒. นายชัยวิชิต   ศงสนันทน์                 ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช ๓

          ๓. นางสาวณัฐสุดา อังกินันทน์             ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๓

 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. งานกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้

                   - พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                   - พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่เกี่ยวข้องกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

                   - พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                   - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๒. การส่งเสริมและประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำ ดังนี้

                   - ส่งเสริมการจัดทำและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดจั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - ส่งเสริมและให้คำปรึกษาแนะนำในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบพัฒนากำลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินการ ดังนี้

                   - จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการและสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                   - จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย

          ๑. นายสุวัฒน์    เจริญพิบูลย์               ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

          ๒. นายจักรเพชร จุลพรหม                  ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช ๓

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          ๑. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ

          ๒. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

          ๓. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กรอาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้

          ๔. จัดทำสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง

          ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

          ๖. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน

          ๗. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

          ๘. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ์

          ๙. รายงานและเก็บรักษาข้อมูล

          ๑๐. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผิตตามพระราชบัญญัตินี้

          ๑๑. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพควบคุม

          ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย