หน้าแรก > ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทางเข้าศูนย์อยูริมถนนเพชรเกษม(ขาล่อง) ระหว่างด่านกักกันสัตว์ชะอำ และ หมวดการทางชะอำ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19 ไร่ บริเวณของศูนย์ฯอยู่ติดริมเขานางพันธุรัต ซึ่งเป็นวนอุทยานของจังหวัดเพชรบุรี

 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเปิดดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังนี้

1. พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นและเตรียมความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการ

2. ฝึกอบรม ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ

3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพนั้นๆ และมีวุฒิบัตรรับรองผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทำให้หางานทำได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งจะช่วยให้นายจ้างคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานและค่าจ้าง

4. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในวัยแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว