หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น (เตรียมเข้าทำงาน) ให้กับแรงงานใหม่ และแรงงานที่ต้องการเพิ่มทักษะในการทำงาน เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น ฝึกอบรมสาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ระยะเวลา 35 ช.ม. ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม ณ บริษัท กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอรี่ จำกัด อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 29/12/2560