หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

                         กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องมือกลไทย ในการพัฒนาบุคลากรด้านการช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

                         กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ผ่รกื่ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้


ว้นที่ข่าว : 01/11/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด