หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี


นายพูลโชค โตประเสริฐ
ชื่อ - นามสกุล : นายพูลโชค โตประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 กรกฎาคม 2506

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ป.4   โรงเรียนดรุณีวิทยา พ.ศ.2512-2516
ป.4   โรงเรียนเขากบ(วิวรณ์สุขวิทยา) พ.ศ.2516-2519
มศ.3 ช่างโลหะ โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ.2519-2521
ปวช. ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิค นครสวรค์ พ.ศ.2521-2523
ปวส. ช่างกลโลหะ วิทยาเขตเทคนิคตาก พ.ศ.2524-2525

 

 ประวัติการทำงาน

 

หน่วยงาน วันที่ทำงาน ตำแหน่ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2539 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 งานบริหารทั่วไป    
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำปาง พ.ศ.2541 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 ฝ่ายช่างกลโรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี พ.ศ.2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและศักยภาพแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร พ.ศ.2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและศักยภาพแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร พ.ศ.2552 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร พ.ศ.2555 ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการ

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-