หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี


อิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชื่อ - นามสกุล : อิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 กรกฎาคม 2506

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานบันการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
มศ.3   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พ.ศ.2519-2522
ปวช ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะ พ.ศ.2522-2525
ปวส ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน พ.ศ.2525-2527
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2533

 

 ประวัติการทำงาน

 

ประเภทการเคลื่อนไหว วันที่การทำงาน ตำแหน่งในสายงาน สังกัด หน่วยงาน
กองกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักรักษาความสะอาด 1 มิ.ย.2526 ช่างไฟฟ้า    
สถาบันฯ ชลบุรี 29 ธ.ค.2528 เจ้าพนักงานฝึกอาชีพ 2    
สถาบันฯ ชลบุรี 1 ม.ค.2531 เจ้าพนักงานฝึกอาชีพ 3    
สถาบันฯ ชลบุรี 30 ส.ค.2533 นักวิชาการฝึกอาชีพ 4    
สถาบันฯ ชลบุรี 2 ต.ค.2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6    
สถาบันฯ ชลบุรี 1 ต.ค.2540 นักวิชาการฝึกอาชีพ 6    
ศพจ. อำนาจเจริญ 3 มี.ค.2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ 6    
ศพจ.ระยอง 6 ต.ค.2546 นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว    
ศพจ.ระยองผ 1 เม.ย.2552 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ    
ศพจ.เพชรบุรี 1 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ    
         

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-