หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 18 13 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
2 การบริหารเชิงกลยุทธสู่ความสำเร็จขององค์กร 18 14 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
3 5 ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 18 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
4 การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก 18 22 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
5 เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน 18 28 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
6 ยกระดับคุณภาพของงานบริการที่เป็นเลิศ 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
7 การประกอบอาหารว่างและขนม 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ