รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ***ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ***ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ***ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

 

 สาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

-สาขาช่างซ่อมเครืองยนต์             ระยะเวลาการฝึกในสำนักงานฯ 4 เดือน   ฝึกงาน 2 เดือน  รวม 6 เดือน

-สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์     ระยะเวลาการฝึกในสำนักงานฯ 4 เดือน   ฝึกงาน 2 เดือน  รวม 6 เดือน

-สาขาช่างไฟฟ้า                             ระยะเวลาการฝึกในสำนักงานฯ 3 เดือน   ฝึกงาน 1 เดือน  รวม 4 เดือน

 

กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานใหม่ / บุคคลทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้รับสมัคร

     -อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

     -วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า กรณีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่กำหนดไว้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พิจารณาเป็นรายกรณี

     -มีสัญชาติไทย

     - สุขภาพร่างการแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

     -ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

การรับสมัคร

     - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

     - สมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เลขที่ 237   หมู่ที่ 5  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์  0 5674 1324  ถึง 25    โทรสาร 0 5674 1323 ต่อ 11

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน 1  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน 1  ฉบับ

   - สำเนาวุฒิการศึกษา                                         จำนวน 1  ฉบับ

   - รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2  รูป

 

การคัดเลือก 

การคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ  และการสอบสัมภาษณ์  

 

กำหนดการคัดเลือก  การสอบสัมภาษณ์  และการรายงานตัวเข้ารับการฝึก  

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560   ณ อาคารฝึกอบรม 1  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

 

ลงทะเบียนที่นี่!!!!

https://goo.gl/forms/lHMDkedKZePJ2xT92