ลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ****อบรมฟรี****
 
ลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ****อบรมฟรี****

 

ลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ****อบรมฟรี****
หลักการ และเหตุผล

ในประเทศไทยนั้น มีผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่ทำที่ทำธุรกิจแบบขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่มากมาย ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะธุรกิจแบบ SMEs มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานความร้อน พลังงานในระบบอัดอากาศ/ระบายอากาศ/พลังงานแสงสว่าง ฯลฯ ซึ่งในแต่ละภาคอุตสาหกรรมจึงมีปริมาณของการใช้พลังงานอยู่มากมายมหาศาล

ดังนั้นแนวความคิดที่จะลดการใช้พลังงานในธุรกิจแบบ SMEs จึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรหันมาใส่ใจดูแลเริ่มจากผู้ประกอบการทั้งนายจ้าง และลูกจ้างที่จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานประกอบการในขั้นพื้นฐานด้วยตนเองก่อน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ว่ามีลักษณะการใช้พลังงานในรูปแบบใด มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน และควรจะดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้นได้อย่างไร

จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จึงกำหนดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้บุคคลกรในสถานประกอบกิจการทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เช่นการตรวจหาความชำรุด หรือเสียหาย เสื่อมประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง รวมถึงระบบซึ่งจะนำมาสู่การสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และจะทำให้ค่าใช้จ่ายภายในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่า สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ถูกมองข้ามไป ก็ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองอย่างมากมาย ดังนั้น หากเหล่าผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาใส่ใจดูแลแหล่งพลังงานภายในสถานประกอบการเพื่อให้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านของการอนุรักษ์พลังงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่สิ้นเปลืองที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม *** ฟรี***

https://goo.gl/forms/aR2sUQQCmlhKHPf43