ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา TPM สำหรับการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระยะเวลา12 ชั่วโมง (Total Preductive Management)
 
ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา TPM สำหรับการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระยะเวลา12 ชั่วโมง (Total Preductive Management)

หลักการและเหตุผล

              TPM ( Total Productive Maintenance ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกิจกรรมที่สำคัญหรือ เสาหลักที่สำคัญ 8 เสาหลัก  เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิต TPM ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นแต่  TPM  ยังช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังทำให้บุคลากรสามารถทำงานในลักษณะของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

           การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา TPM สำหรับการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระยะเวลา12 ชั่วโมง (Total Preductive Management) มีระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์    **** ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสรายุทธ   ทองศรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-9259285

ลงทะเบียน

https://goo.gl/forms/7vZUjKkGeCLWVB0x1