ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและขับรถยก (Forklift)อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ***อบรมฟรี***
 
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและขับรถยก (Forklift)อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ***อบรมฟรี***

หลักการ และเหตุผล

            ปัจจุบันหลายสถานประกอบการมีการใช้รถยกเพื่อช่วยทุ่นแรงสำหรับขนย้ายสินค้า เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการใช้รถยก ทำให้เจ้าของกิจการที่ดูแลฝ่ายการจัด ย้าย ขนสินค้าด้วยรถยก จึงต้องมีการจัดอบรมพนักงานขับรถยก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงให้รู้จักการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานและลดความสูญเสียระหว่างปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 

            อีกทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำพ.ศ. ๒๕๕๒ ทีออกโดยกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงการจัดให้มีคู่มือ และข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จึงมีกำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาการบำรุงรักษาและขับรถยก (Forklift)อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

 

ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม  (*****ปิดรับสมัคร เต็มครบตามจำนวนแล้วครับ*****)

https://goo.gl/forms/XzXEDVvjv64vjukw2