พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถประเภทผู้ขับรถ
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาเปิดฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถประเภทผู้ขับรถ