สนพ.พะเยาปั้นแรงงานการเย็บรองเท้าผ้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0
 
สนพ.พะเยาปั้นแรงงานการเย็บรองเท้าผ้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0