ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing System)
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing System)