สนพ.พะเยาพัฒนาแรงงานทอผ้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0
 
สนพ.พะเยาพัฒนาแรงงานทอผ้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0