สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ฝึกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือนจำ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ฝึกซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือนจำ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 13/1/2563 8:24:59
ปิดหน้าจอ