หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่วนของภาคความรู้ (E-Testing) จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขาก่ออิฐ ระดับ 1 จำนวน 9 คน และสาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน และทดสอบภาคปฏิบัติสาขาก่ออิฐ วันที่ 8 มกราคม 2563 สำหรับสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการนัดหมายทดสอบภาคปฏิบัติต่อไป


ว้นที่ข่าว : 08/01/2563