หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งทดสอบมาตรฐานช่าง"ก่ออิฐ"และ "ฉาบปูน" ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเร่งทดสอบมาตรฐานช่าง"ก่ออิฐ"และ "ฉาบปูน" ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และช่างฉาบปูน ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ให้กับผู้สนใจและนักศึกษาชั้น ปวช.และปวส. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 14 คน โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ว้นที่ข่าว : 03/12/2562