หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พะเยารับรองแรงงานด้านมรดกภูมิปัญญา "นวดไทยเพื่อสุขภาพ" สู่ "Thailand 4.0"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน (นอกสำนักงาน) และมอบวุฒิบัตรรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งได้เปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม ไปสู่ Thailand 4.0 โดยสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจบริการสุขภาพของไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้รับการฝึกอบรม ซึ่งสาขาดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอบรมจะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในอัตราวันละ 440 บาท สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ


ว้นที่ข่าว : 10/02/2561