หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือพะเยารุกทดสอบมาตรฐานเจียระไนพลอย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
พัฒนาฝีมือพะเยารุกทดสอบมาตรฐานเจียระไนพลอย
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1 ให้กับช่างเจียระไนพลอยซึ่งเป็นสมาชิกพัฒนาฝีมือพะเยารุกทดสอบมาตรฐานเจียระไนพลอย
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1 ให้กับช่างสมาชิกกลุ่มเจียระไนพลอยตำบลแม่นาเรือ ซึ่งประกอบอาชีพหลักทำการเจียระไนพลอย โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน ช่างกลุ่มนี้ได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 เพื่อปรับเทคนิคการเจียระไนพลอยให้ได้มาตรฐาน โดยประเด็นที่ช่างเจียระไนพลอยจังหวัดพะเยาได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคอย่างชัดเจน ก็คือ การจัดหาชุดเครื่องขัดจักร เพื่อปรับหน้าจักรใหม่ให้ได้ระนาบ ปรับเปลี่ยนเทคนิคการเจียระไนพลอยรูปพื้นฐานจากการเจียรเรียง ซึ่งมักจะแบ่งเหลี่ยมพลอยทั้ง 16 เหลี่ยมไม่เท่ากัน เป็นการเจียรแบบหักก้นชั้น (Step cut) ที่จะแบ่งเหลี่ยมของพลอยให้สมมาตรมากขึ้น และรอยต่อของชั้นเสมอกัน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสามารถรับชิ้นงานที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับช่างสมาชิกกลุ่ม และเพิ่มผลผลิตให้กับทางกลุ่มได้มากขึ้น โดยมีนายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ ประธานชมรมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี นายเผด็จ ภูอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี และนายทูล ปะติทานะโต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องพลอยมาเป็นกรรมการทดสอบ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1 จำนวน 6 คน ผู้ผ่านจะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 420 บาท (สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 315 บาท) ทำการทดสอบ ณ กลุ่มเจียระไนพลอยตำบลแม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
 
นอกจากนี้ กลุ่มเจียระไนพลอยตำบลแม่นาเรือ ได้แจ้งความจำนงขอรับการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในเดือนมีนาคม 2561 ด้วย ซึ่งการต่อยอดครั้งนี้ จะบังคับชิ้นงานเจียระไนพลอย 4 ชิ้นงาน ได้แก่ ชิ้นงานรูปหยดน้ำ รูปไข่ หักเป็นก้นชั้น (Step cut) และ รูปสี่เหลี่ยมตัดมุม (Princess cut) ทั้งนี้ หากสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเจียระไนพลอย ระดับ 2 จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 550 บาท และเป็นการเพิ่มโอกาสรับงานเจียระไนพลอยเกรดดีได้ เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มโอกาสในการรับงานไปพร้อมกัน

ว้นที่ข่าว : 01/02/2561