ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561

1) นายทรงพล    บัวผัน

2) นายจิระวุฒิ    แสงระวี

3) นายพล      บุญมี

4) นายธนะ     กาญจนพันธ์

5) นายสิงหา   เพชรรัตน์

6) นายกิตติพล   รืองพุทธ

7) นายสาโรจน์    แก้วเขียด

8) นายจรงค์      ปานช่วย

9) นายพงศ์ศักดิ์    พลอยดำ

                            10) นายวารวัต    คงสงข์

11) นายราตรี     มีศรี

12) นายอรุณ    หมานมา

13) นายปรีชา    รักษ์พุทธิ

14) นายสมปอง   หนูรัตน์