ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย