โครงการ คลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

     

     สนพ.พัทลุง  เปิดโครงการ  คลินิกช่าง  “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2562” “สงกรานต์ชื่นบาน  แรงงานชื่นใจ”  ตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์   

     วันนี้ (11  เม.ย.2562)  เวลา  09.00   น.  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง   เป็นประธานเปิดโครงการ  คลินิกช่าง  “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2562”   “สงกรานต์ชื่นบาน  แรงงานชื่นใจ” ตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์  และบริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง  แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  บริการอาหาร  เครื่องดื่มและผ้าเย็น  เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมุ่งเน้นให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมีจำนวนลดลงให้มากที่สุด   เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  3  ประการ  คือ  คนพร้อม  รถพร้อม  และใจพร้อม  โดยดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ก่อนสงกรานต์  คือระหว่างวันที่  2 – 10  เมษายน  2562   และช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตั้งจุดบริการ  ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2562  ณ  บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  074-682164