หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด ระยะเวลา 30ชั่วโมง ให้แก่พนักงานของสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านยานยนต์

พัฒนาฝีมือแรงงาน รถจักรยานยนต์ หัวฉีด พัทลุง

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด  ระยะเวลา 30ชั่วโมง ให้แก่พนักงานของสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านยานยนต์                                                      

      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 23  และ 25 มีนาคม 2562 ให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพด้านยานยนต์ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562