หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พัทลุง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E-Testting สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ และพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ทดสอบ E-Testting ช่างไฟฟ้าภายมรอาคาร

...
...
...

สนพ.พัทลุง  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ด้วยระบบ  E-Testting  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ และพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

     วันที่  25  พฤศจิกายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง)  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ด้วยระบบ E-Testting  ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ และพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  จำนวน  16  คน  เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้าภายในอาคาร  ตามแผนงานพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ  โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่  25-26  พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 3  ชั้น ซึ่งในส่วนของภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติได้ทำการทดสอบ ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ตำบลโตนดด้วน  อ.ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง     


ว้นที่ข่าว : 04/12/2560