หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า

...
...

สนพ.พัทลุง  บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า  ในโครงการ  1  ตำบล  1  ช่างไฟฟ้า      

     เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง(สนพ.พัทลุง)  มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  โดยนายสันทัต  รามพูล  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  1  (18  ชั่วโมง)  ให้แก่ช่างไฟฟ้าประจำตำบลในพื้นที่ให้บริการของ  กฟภ.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  จำนวน  20  คน  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  21 -  23  พฤศจิกายน  2560  ณ  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 

     การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ภายใต้โครงการ  1  ตำบล  1  ช่างไฟฟ้า  ให้แก่ช่างไฟฟ้าประจำตำบลในพื้นที่ให้บริการของ  กฟภ.  ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  โครงการ  เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ  Thailand  4.0  เพื่อพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ  สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้  ทั้งยังสร้างรายได้เสริมให้กับช่างไฟฟ้ารวมถึงเป็นการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย  โดยโครงการมีสามขั้นตอน  คือ  การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ผู้ผ่านจากการฝึกอบรมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  1  และผู้ผ่านการทดสอบฯ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557  ตามลำดับ        

      

 


ว้นที่ข่าว : 04/12/2560