หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรม สาขา ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มโอกาส

...
...
...
...

สนพ.พัทลุง  ฝึกอบรม  สาขา  ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  18  ชั่วโมง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

     เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  นายอุทิพย์  อินทรเพชร   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน  โดยนายศักดิ์ดา  ชูทอง  ตำแหน่ง  ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ระดับ  ช3  ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามแผนงานพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย    เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  สาขา  ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  18  ชั่วโมง  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  20  คน  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  17 – 19  พฤศจิกายน  2560  ณ  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหนุน  หมู่ที่  6  ตำบลท่ามิหรำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โดยมีนายดุสิต  รัตนพันธ์  ทำหน้าที่เป็นวิทยากร           


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560